Information

Undersøgelse om miljø i kolonihaver

Miljøudvalget i Kolonihaveforbundet har udsendt et spørgeskema vedrørende miljø til alle kolonihavemedlemmer.

https://www.kolonihaveforbundet.dk/kolonihaveforbundet/nyheder/hjaelp-os-med-at-bidrage-til-et-groennere-danmark/

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne her i Venezuela til at deltage i undersøgelsen.

Helle


2. december 2021

Havenyt

Vi har desværre opdaget en fejl i Havenyt på side 7 under  kontorets åbningstider.

Der står i januar måned: onsdag den 13.

Det er en fejl, det skal være:  ONSDAG DEN 19 JANUAR.


Der sættes seddel op i dørvinduet på kontoret, men det

man jo først ser, når man står der.

Bladet er afleveret til postomdeling, alle modtager det om nogle dage.


PVA Bladudvalget


1. december 2021

Havenyt

Indleveringsdatoer til Havenyt 2022

Nr. 1: Onsdag d. 19. januar
Nr. 2: Onsdag d. 16. februar
Nr. 3: Onsdag d. 16. marts
Nr. 4: Onsdag d. 20. april
Nr. 5: Onsdag d. 18. maj
Nr. 6: Onsdag d. 29. juni
Nr. 7: Onsdag d. 17. august
Nr. 8: Onsdag d. 16. november 

Bladet udkommer ca. 14 dage efter indleveringsdatoen.

Vær opmærksom på, at indlæg til bladet skal være kontoret i hænde senest kl. 17.00 om onsdagen.

Bladudvalget.

1. december 2021

Bestyrelse
Jesper Rheder Jensen har trukket sig fra bestyrelsen,  og i stedet er Povl Møller, der var 1. suppleant, trådt ind. 3. november 2021

Generalforsamling

Fritidscentret Vestergade, lørdag den 26. februar 2022.

 

Vandlukning

Søndag den 31. oktober kl. 12 lukker vi for vandet.

Info til nye og gamle havelejere: lad blot jeres stophane være åben og luk jeres haner op så I tømmer dem for vand og dermed undgår frostsprængninger.   


Janne og Brian fra Adelsvejen laver suppe til os medlemmer lørdag den 30. oktober kl. 12 som afslutning for sæsonen.

Bestyrelsen sørger for der er mulighed for at købe drikkevarer.


Mvh. Helle

Båd trailerplads

John er nu klar til at udlevere nøgler til bådtrailer pladsen. 

Til jer der havde nøgle tidligere, I skal komme og aflevere den gamle nøgle for at få udleveret en ny. Nøglen koster 50 kr. i depositum og

200 kr. årligt.

Herefter kan nye få en mulighed såfremt der er pladser. Ellers optages I på venteliste hos John..

 

 

Ternen

Der har været forespørgsel fra medlemmer vedr. brug af Ternen i vinterperioden.

Bestyrelsen har drøftet det og der var enighed om at det ikke er en mulighed..

Der er flere argumenter for dette.

F. eks. har vi ikke sanitære forhold til det og der er lukket for vandet. Øgede strømudgifter som skal betales af alle medlemmer samt tidligere er det oplevet at køkkengrej og meget andet forsvandt.

 

 

Havevandring

Bestyrelsen gik havevandring i lørdags, og det må siges at være et ret nedslående syn mange steder..

Rundt regnet skal minimum 60 medlemmer have en hilsen fra os for misligholdelse af haven, og da det er et temmelig tidskrævende arbejde har vi besluttet os for at udsende en generel håndhævelse. De medlemmer det drejer sig om får nu en frist til foråret til at få skik på haven. Efter åbning af næste års sæson vil vi gå hårdt til værks hvis der ikke sker noget/er sket noget i havene.

Det er sådan at efter 2 gule kort får man 1 rødt kort. Vi kan her rekvirere Havekonsulenten til at vurdere om haven er misligholdt og mener han det samme, indleder vi en opsigelse af det enkelte medlem. Havekonsulenten koster i øvrigt 800 kr. og de penge skal medlemmet selv betale..

Vil da også lige, gøre opmærksom på at det jvf. vores regler er tilladt at have græsrabat uden for hæk, ikke i hækken, men det skal være velholdt/velklippet.

Så hermed en opfordring til at komme i gang.

Pbv. Bestyrelsen

Fællesarbejde

Fællesarbejde er fastsat til lørdag den 11. september kl. 10-13.

Nærmere info om hvad vi skal have lavet kommer efter vores næste bestyrelsesmøde 6. september.

Der vil blive sørget for en øl eller vand i pausen kl. 11.30 og 2 stk. håndmadder pr. person samt 1 øl eller vand under maden, som vi spiser når vi er færdige kl. 13..

Af hensyn til indkøb af øl/vand og mad er det vigtigt i tilmelder jer senest  søndag den 5. september til Helle sms 28153405.

 

 

Tro og love erklæring til brandforsikring.

For jer der ikke har afleveret kan I selv hente i min have Hertugvejen 26. Husk at lukke låget igen.

Efter underskrift kan I smide det i min postkasse.

Er i i tvivl om I har afleveret, send mig en sms, mail eller messenger besked.

Mvh. Helle

 

Nye Punkter til særlige regler.

12.   Det er enhver have lejers forpligtelse at have et synligt have nummer. 

Der er indkøbt særlige numre til formålet og disse SKAL bruges af hensyn til ensartethed. 

 

13. Aflevering af Tro og loveerklæring vedr. lovpligtig brandforsikring:

Sker dette ikke automatisk fra have lejers side senest 1 måned efter overtagelse af have, koster det 300 kr. som afregnes over næste haveleje. 

 

14. Udsendelse af breve fra bestyrelsen vedr. manglende overholdelse af regler og øvrig information/korrespondance foregår så vidt muligt via mail adresse. 

De der ikke har en mailadresse kan få afsendt pr. brev, dog mod gebyr som fastsættes efter Post Nords regler.

Begrundelse: For at spare foreningen for de rigtig mange penge  der bruges til porto årligt. 


15. Forslag til stigning af haveleje.

Bestyrelsen foreslår at have lejen stiger med 50 kr. pr. måned pr. havelod. 

Begrundelse: Stigende udgifter til vedligeholdelse og fællesomkostninger, hvis vi ønsker at holde den standard vi har. Vi mangler penge til uforudsete udgifter da vores indtægter kun dækker driften af foreningen.

Generalforsamling 2021

Blot til info:

Vi i bestyrelsen modtog denne mail i går morges fra vores kiosk forpagter, og har drøftet det på bestyrelsesmøde i går aftes.


Vi er ærgerlige over beslutningen og forsøger at  arbejde på en mulig løsning for resten af sæsonen. Vi vender tilbage med oplysninger vedr. Samme så snart det er muligt.

 

"Til bestyrelsen i Venezuela. Jeg er ked af at jeg er nødt til at meddele jer at jeg er tvunget til at opsige forpagtningen af kiosken. Grunden til dette er at kiosken ikke tjener nok penge til at jeg enten kan gå ned i tid på mit andet job eller ansætte en. Lasse kan ikke blive ved at lægge så mange timer i kiosken, da det går ud over hans virksomhed. Det vil dermed sige at min sidste dag bliver den 31/8. Gitte og Lasse"

 

Generalforsamling 2021

 

Forslag til ændringer af Venezuelas særlige regler, fremstillet af bestyrelsen.

 

Punkt 1:

Parkering på vejene er ikke tilladt. Der må kun parkeres 1 køretøj på egen p.plads, trailere må ikke langtidsparkeres på p.pladsen. Gæster til beboere i kolonien skal benytte p.plads syd for bålpladsen. Parkering forbudt omkring kiosken, gælder dog ikke kioskforpagter. Der henvises til p.plads syd for bålpladsen. Kortvarig standsning for køb i kiosken er tilladt. Knallerter, motorcykler og cykler skal parkeres på de dertil anlagte flisepladser ved bålplads og kiosk.

Ændres til: Parkering på vejene er ikke tilladt. Der henvises til p.plads i egen have. P.plads i egen have må have en max. størrelse på 40 kvm. Trailere må ikke langtidsparkeres på p.plads. Alle p.pladser er fra trailerplads mod kiosken er fortrinsvis KUN til gæsteparkering. Havelejere opfordres til at have p.plads i egen have. Parkering omkring kiosken er forbudt. Gælder dog ikke kioskforpagter. Kortvarig standsning for køb i kiosk er tilladt. Knallerter, motorcykler og cykler skal parkeres på de dertil anlagte flisepladser ved bålplads og kiosk.

Begrundelse: Mange havelejere har i dag 2 biler, og der er i forvejen mangel på p.pladser i kolonien.

 

 

 

 

Punkt 6. Trailerplads.

Der kan købes nøgle til trailerplads ved indgangsbroen på Bådevænget. Pris 50 kr. pr. nøgle.

Ændres til: Det er muligt for have lejere at leje en trailerplads af foreningen, såfremt der er ledige pladser. Der kan oprettes venteliste.  Max 1 trailer pr. have lejer.

Pris kr. 200 pr. år. Depositum for nøgle 50 kr. Nøglen ombyttes 1 gang årligt sammen med betaling for kommende sæson.

Begrundelse: Der skal være mulighed for at foreningen har penge til vedligeholdelse af pladsen.

 

Punkt 10: Alle have skal have hæk mod vejen. Hækken kan bestå af hækplanter, buske, rosenbuske, Alle planter skal dyrkes som hæk og have en rimelig højde. Ved plantning af hæk overalt i haven må pil ikke bruges.

Ændres til: Parkeringsplads skal være afgrænset fra haven i form af hegn/levende hegn. Hæk/hegn mod vej må max. være 1.80 cm. Hækken skal være klippet 2 gang årligt, 1/7 og 1/10. Ved plantning af hæk overalt i haven er pil ikke tilladt.

 

Punkt 11: Hver enkelt have lejer er ansvarlig for at der findes en fungerende stophane i haven. Stophanen skal være tydelig markeret, så den til enhver tid kan findes ved uheld med vand.

Ændres til: Eksisterende stophaner skal vedligeholdes. Stophanen skal være synlig i tilfælde af uheld med vandet.

 

 

 

 

Haveforeningen Venezuela  

Generalforsamling 7. august 2021

 

Afholdes lørdag den 7. august 2021 kl. 13.00 i Remisen J. V. Martinsplads 3

 

 

Dagsorden


1. Velkomst

2. Valg af dirigent

3. Registrering af fremmødte haver

4. Valg af referent

5. Nedsættelse af stemmeudvalg

6. Formandens beretning

7. Fremlæggelse af regnskab v/Bitten Kredskasserer

8. Indkomne forslag 

Der er kommet 1 forslag fra Hans Ørsted, og bestyrelsen har forslag til ændringer af særlige regler.   

9. Valg af bestyrelse:

René Rasmussen er på valg

John Kleiner er på valg

Bo er på valg

Vibeke er trådt ud af bestyrelsen og dermed skal der vælges 1 i hendes sted indtil generalforsamling 2022.

Normalt vil det være en suppleant der træder ind, men da vi kun havde 1 suppleant og vedkommende ikke ønskede pladsen alligevel, er der en der skal vælges til pladsen.

10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelse

11. Valg af festudvalg

12. Udpegning af hjælpere til festudvalg

13. Valg af revisor til festudvalg

14. Valg af suppleant til revisor til festudvalg

15. Valg af delegerede til kredsgeneralforsamling

16. Valg af suppleanter til kredsgeneralforsamling

17. Evt. 

OBS OBS : Som noget nyt registrerer vi alle medlemmerne ved indgangen og uddeler samtidig 1 kuvert pr. havelod med stemmesedler.

 

Generalforsamling

Bestyrelsen har booket Remisen til afholdelse af Generalforsamling 2021

Lørdag den 7. august kl. 13.

Alt selvfølgelig med forhold for om vi må forsamles.

Alternativt og af corona-hensyn kan vi henstille/opfordre medlemmerne til kun at møde op 1 person pr. have.

Vi afventer og ser hvordan tingene ser ud når tiden nærmer sig.


6. maj 2021

Bålpladsen

Nye regler vedr afbrænding.

Grundet nye regler vedr. afbrænding i kommunerne vil det ikke længere være en mulighed for os i Venezuela, at komme af med haveaffald og alt brændbart i kolonien længere.

Der henvises til kommunens genbrugsplads.

Vi kan dog stadig ansøge om lov til at have et Sct. Hans bål..

Vores jerncontainer kommer også væk fra pladsen.

Jeg kan opfordre medlemmerne til at hjælpe hinanden, og dem der ikke selv har muligheden for at køre på lossepladsen.

Sidste år ved vi, var der medlemmer, der tilbød at køre på lossepladsen for andre, mod et mindre beløb, og mon ikke der stadig er det.

Vi kan bruge pladsen til andet formål, og der er forskelligt på tale.

Medlemmerne er velkommen til også at komme med forslag til det.

Vedhæfter de nye gældende regler.

På bestyrelsens vegne

Helle

https://drive.google.com/.../1FXjcxm.../view...


21. marts 2021

Vandåbning

Vi åbner for vandet (såfremt vejret tillader det)

lørdag den 27. marts kl. 11.

Fælles suppespisning er grundet forsamlingsforbud aflyst.

Det forventes at medlemmer er i deres have for at holde opsyn med eventuelle sprængninger på egen matrikel.

Desuden er det en god idé at køre en tur i kolonien de efterfølgende dage, idet mindre utætheder i jorden kan vise sig senere.

På bestyrelsens vegne

Helle


9. marts 2021

 

Kiosk og forpagter

Som I nok også har bemærket arbejdes der lystigt i kiosken. Vi har heldigvis nogle dygtige folk i foreningen, der har brugt mange arbejdstimer, og som fortjener et skulderklap for et kæmpe stykke arbejde.

Alt hvad vi selv må gøre, udføres frivilligt, men selvfølgelig har vi også håndværkere til nogle ting.

Det var desværre tiltrængt med en større omgang end først antaget, men til gengæld får vi en super fin og flot kiosk i Venezuela.

Vedr. ny forpagter er der snart nyt.

Der har heldigvis været en del ansøgere, og I får mere info snarest muligt.

Mvh. Helle


3. marts 2021

 

Kiosken

Som det tydeligt fremgår af nedenstående billeder, er det noget af et arbejde at få vores dejlige kiosk sat i stand. Hvor er det godt, at der er nogen, der både kan og vil tage sig af det. Stor tak til dem.
20. januar 2021

Haveforeningen Venezuela

 

Forpagter til grillkiosk søges

 

Haveforeningen Venezuela i Randers søger kioskforpagter til sommersæsonen 2021, med mulighed for forlængelse.

Haveforeningen Venezuela ligger op ad Randers fjord og tæt på byen og naturen. Foreningen besøges dagligt af mange forbipasserende og kiosken fungerer som et socialt samlingssted, både for foreningens medlemmer, men også for folk fra byen. 

 

Mulighed for god indtjening for den rette.

 

Henvendelse for yderligere oplysninger og ansøgning sendes til

 

Formand

Helle Østergaard Thorsen

Mailadresse: hellethorsen1706@gmail.com

Mobil 28153405 tlf. tid hverdage mellem kl. 16 og 18

 

Generalforsamling

Generalforsamlingen i 2021 bliver d. 20. februar i Remisen.


28. september 2020

Kontakt til Kredsen

Per Sørensen     40433516   pogl@youmail.dk

Kai Søe Gade    23710685   kai.gade@webspeed.dk

De 2 personer kan kontaktes, hvis det drejer sig om salg/køb af  have – byggeansøgning – vurdering m.m.

Man kan ikke bare komme på kontoret onsdag, som vi plejer.

Man kan aftale et åbningstidspunkt med kontaktpersonerne

Enten på telefonen eller på mail for behandling af disse sager.

Gunnar Vitting


27. marts 2020
Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Annette | Svar 24.06.2018 19:31

Tusind tak for roserne Søren, det er udelukkende frivillige kræfter der har udført arbejdet.
Det er bestemt vellykket.
Mvh. Annette

Søren Christensen | Svar 23.06.2018 15:09

Jeg vil "bare sige" TAK - superflot, det nogle af Jer har lavet fra broen hele vejen hen til kiosken. Cykelsti kantet med flotte hvide sten, og 15 km/t skiltet

Gunnar Vitting | Svar 27.07.2015 11:33

Vejsøm o.a.
Der er desværre sket en forsinkelse af ovenstående , men de kommer . Samtidig
kommer der skilt der viser at her er der cykelsti.
V.H. Gunnar Vitting

Gunar Vitting | Svar 25.05.2014 10:51

Ebbe . jeg kan ikke siger noget konkret før vi har modtaget det gyldige refrerat
fra møde , så vi må alle vente. Hilsen Gunnar

Ebbe Vej 5 Have 102 | Svar 23.05.2014 21:06

Hejsa Bestyrelse/Gunnar noget nyt om mødet,-med kommunen i april,- om hovedvejens beskaffenhed,-

ebbe vej 5 have 102 | Svar 08.04.2014 10:33

Det positive er: at drænet /brøndene for vej 4 og 5 virker fantastisk,-det kæmpe hul udfor vej 4 er væk,håber i får et godt møde med kommunen

ebbe vej 5 have 102 | Svar 08.04.2014 10:27

Alletider,s Gunnar,-så er der skred i tingene,-dejligt.
Det undre mig at stykket fra broen/bækken til kiosken er det værste,sådan har det ikke altid været,

ebbe vej 5 have 102 | Svar 07.04.2014 23:19

Kære Helle,-inge,-igen,-igen,-
Det er ikke ligesom nok,- er Vi enig om at kommunen er forpligtigt,-
og de er til for os,- og ikke omvendt
bedste hiolsner Ebbe

Gunnar Vitting 08.04.2014 09:37

Hej Ebbe .
Vi skal til møde med kommunen her i april hvor bl.a. hovedvejen skal drøftes . Der kommer svar nå mødet er overstået . Hilsen Gunnar

ebbe vej 5 have 102 | Svar 06.04.2014 22:47

Hejsa Bestyrelse
Måske skulle det være tid at bede kommunen,-Driften om at vedligeholde hovedvejen,-
bedste hilsner Ebbe

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

24.11 | 11:34

Hej
Søger en have; er meget interesseret - skulle der komme en eller flere til salg må I meget gerne kontakte mig på paulinathoegersen@gmail.com

...
12.11 | 05:03

Hejsa
Ja man skal være bosiddende i Randers kommune for at købe have hos os.

...
08.11 | 22:45

skal man bo i Randers kommune for at kunne købe en have hos jer?

...
01.10 | 00:23

Hej, jeg ved det er sidst på sæsonen, men skulle der være nogle haver til salg eller komme i løbet af vinteren, så er jeg interesseret i at få besked.
20440607

...
Du kan lide denne side