Information

Årets præmieuddeling i Fritidscentret.

Her de dygtige havemedlemmer, der har fået en præmie for at holde deres haver fint i orden.

Bestyrelse

Thomas Holm Jørgensen er trådt ud af bestyrelsen, og Paul Ditlefsen er kommet ind i stedet for. 


17, oktober 2019

Afslutningsfest 

Søndag den 20-10-2019  kl. 13:00


Alle er velkommen 

Fri buffet - Vus mad


Tilmelding i kiosk 


11. oktober 2019

Bestyrelsen

Jytte Lindenfeldt har ønsket at trække sig fra bestyrelsen pr. 1. september.
Gunnar Vitting, Baronessevejen 13 træder ind i stedet for.


3. september 2019
Loddesalg

Der kan købes lodder/æbleskrog hos Vu i kiosken i år.
10 chancer for 20 kr.
Præmier er øl- og gavekort til kiosken.


7. juni 2019

Havenyt april 2019

 

Sæsonen er skudt i gang, vi er sikkert så småt i gang i haverne med forberedelser til den dejlige sæson der venter os. Vores fristeder klargøres, og vi fløjter om kap med fuglene, når vi laver vores gøremål.


Vi ser med stor utålmodighed frem til at kunne flytte ind i vores havehuse, for nogles vedkommende. Andre frekventerer deres haver dagligt, og bruger måske et par timer om dagen.

På dette tidspunkt er det svært at få armene ned, det kribler og krabler af den opsparede energi, igennem vinteren, og der skal igangsættes de ideer og projekter der har luret i baghovedet i den mørke tid.


Bestyrelsen har haft det første planlæggende møde om sæsonen, og vi har lavet en aktivitetskalender for det kommende år.

Vandåbningen er vel overstået, jeg har svært ved at kommentere på dette, da dette indlæg er skrevet inden da.

 

De øvrige aktiviteter vi har planlagt er:

 

Den 5.5.kl.13.00

Bankospil i kiosken. Dørene åbnes kl. 12.00. (Anne og Aase)


Den 23.5.

Havevandring/overblik over almen tilstand i kolonien. (Bestyrelsen)


Den 1.6. kl. 10.00

Fællesarbejde ved kiosk og festplads. Veje: Kongevejen, Baronessevejen og Fyrstevejen. (Aase og Jesper)


Den 2.6.  

Bankospil i kiosken, kl. 13.00. Dørene åbnes kl.12.00. (Anne og Aase ) 


Den 9.6.

Pinsekaffe i kiosken, kl. 10.00 (pris 20 kr. pr person).


Den 23.6.

Skt. Hans bål på bålpladsen (hvis vejret tillader) kl. 20.00.  


Den 29.6. kl.10.00

Fællesarbejde omkring kiosk og festplads/ klargøring til sommerfest. Veje: Bådevænget, Kronprinsvejen og Adelsvejen.  (Jytte og Annette)Den 6.7. kl. 13.00

Sommerfest i kiosken/teltet på festpladsen. (Tilmelding kommer senere)


Den 7.7. kl.13.00

Bankospil i kiosken, dørene åbnes kl.12.00. (Anne og Aase)


Den 8.7.

Hækkeeftersyn. (Bestyrelsen)


Den 3.8. kl. 10.00

Fællesarbejde ved kiosken. Veje: Grevindevejen og Hertugvejen. (Frank og Ebbe)


Den 4.8. kl. 13.00 

Bankospil i kiosken, dørene åbnes kl.12.00. (Anne og Aase)


Den 1.9. kl.13.00

Bankospil i kiosken, dørene åbnes kl.12.00. (Anne og Aase)


Den 7.9.

Efterårsfest. (Salen på Stadfeldtsvej)


Den 7.10. 

Hækkeeftersyn. (Bestyrelsen)


Den 26.10. kl. 13.

Suppe i kiosken Afslutning. (Vandlukning sker om søndagen.)Hermed den foreløbige aktivitetskalender for årets arrangementer. Der kommer sikkert lidt mere til, for eksempel en sportsdag, og en tur rundt til nogle andre kolonier.


MVH. Annette              

             

            
             


 
                 

                             


                 
             

                 
             

                 
             

                

             

               

 

 

 
 

Fællesarbejder ved kiosk/festplads

Start kl. 10.00

Lørdag d. 1. juni 2019

Lørdag d. 29. juni 2019

Lørdag d. 3. august 2019


27. februar 2019

Sommerfest 6. juli kl. 13.00

Årets sommerfest holdes i kiosken/teltet på festpladsen.


Opslag om tilmelding kommer senere.
Sæt kryds i kalenderen.


 Mvh. Bestyrelsen


 

27. februar 2019

 

Haveforeningen Venezuela

 

Referat af generalforsamlingen

lørdag den 19. januar kl. 13 i Remisen J.V. Martins Plads 3, 8900 Randers C

 

Dagsorden

 

1.                      Valg af dirigent

                          Jessie Sørensen

 

2.                      Valg af sekretær

                          Jytte Lindenfeldt

 

3.                      Registrering af fremmødte haver

                          58 fremmødte haver

 

4.                      Nedsættelse af stemmeudvalg

                          Svend Aage Nielsen, Jan Christiansen og Kirsten Just

 

5.                      Formandens beretning

Formanden takkede for al det frivillige arbejde der er blevet udført på vores fællesområder i og omkring kiosk og festplads. Og kom bl.a. ind på følgende:

Udførelse brinksikring neden for legepladsen . I det kommende år vil bestyrelsen arbejde på at få etableret belægning langs den nye brinksikring og I må meget gerne melde jer på banen hvis I mener at kunne bidrage.

Det er vigtigt at bække og grøfter i kolonien bliver holdt og det er havelejernes pligt

såfremt deres have vender ud mod en grøft/bæk.

Vi satser på at få 6 vejskrab i løbet af sæsonen, men det afhænger jo lidt af vejret.

Endvidere vil vi også gerne have gjort noget ved legepladsen  samt anlægge en petanquebanen bag ved kiosken og vil i den anledning gerne have gode ideer fra havelejerne.

Bestyrelsen har også en ide om en udflugt til andre havekolonier for at hilse på og få inspiration og endelig har kredsen planer om en ”sports”dag for alle havekolonierne i kredsen.

Formanden runder den 31.7. og holder i den anledning åbent hus i kiosken.

 

                          Remo Vestergaard udtrykte utilfredshed med at, man skulle stå på kontrakten for at

blive valgt til festudvalget, hvorefter dirigenten meddelte, at det heller ikke var korrekt og derfor skulle slettes, når vi nåede til punktet.

Der var en del indlæg omkring koloniens veje. Da kommunen kun holder Bådevænget og Baronessevejen skal vi have en lokal entreprenør til at ordne de andre veje og formanden lovede at det blev gjort inden sæsonåbning såfremt vejret tillader det.

                          Beretningen  herefter godkendt

 

 

 

 

 

 

6.                      Regnskab v/ kredskasserer Bitten

                          Vedr. bilag 2 er det brinksikring og ikke brandsikring der er brugt penge på.

Regnskabet taget til efterretning

 

7.                      Indkomne forslag

Se vedlagte forslag fra Niels Melin

Forslaget blev trukket efter, at kredsformand Per Sørensen oplyste, at kredsen, efter kolonihaveforbundets kongres har bedt kommunen om lov til at bygge max. 50 m2 (udvendig mål), men kommunen  vil ikke diskutere bebyggelseskvadratmeter før i 2021.

 

8.                      Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

                          Ebbe Hagedorn, Jesper Jensen og Jytte Lindenfeldt – modtager genvalg

                          (Bemærk at man kun er valgbar, hvis man står på lejekontrakten)

                          Ebbe Hagedorn                      41 valgt

Jesper Jensen                         44 valgt

Jytte Lindenfeldt                   31 valgt

Gunnar Vitting                       22

Paul Ditlevsen                        22

Fritz Hansen                           11

 

9.                      Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

                          Gunnar Vitting                       25                     1. suppleant

                          Paul Ditlevsen                        24                     2. suppleant

 

10.                    Valg af 2 delegerede til Kredsrepræsentantskabsmødet

                         mandag den 11. marts 2019

Da Gunnar Vitting er blevet suppleant skal der vælges 3 delegerede, idet Gunnar

repræsenterer kredsbestyrelsen.

Carsten S. Pedersen, Kronprinsvejen 18

Fritz Hansen Adelsvejen 4

Mahmuud Nova, Hertugvejen 11

 

11.                    Valg af 6 suppleanter til Kredsrepræsentantskabsmødet

                          Niels Melin, Bådevænget 20

                          Kaj Klokkeholm Hansen, Grevindevejen 7

                          Jessi Sørensen, Hertugvejen 21

                          Hans Jørgen Christensen, Bådevænget 48

                          Torben Gaarn, Bådevænget 58

                          Jesper Andreasen, Grevindevejen 3

 

12.                    Festudvalgets regnskab

                          Godkendt

 

 

 

 

 

13.                    Valg til festudvalget

                         (man kan kun vælges til festudvalget, hvis man står på kontrakten)

Da der ikke er belæg for dette i vedtægterne blev ovennævnte sætning strøget af  dirigenten.

                          Der var ingen, der opstillede til festudvalget

 

14.                    Udpegning af hjælpere til festudvalget

                          Bortfalder

 

15.                    Valg af revisor til festudvalget

                          Bortfalder

 

16.                    Valg af revisorsuppleant til festudvalget

                          Bortfalder

 

17.                    Eventuelt (bemærk at der ikke kan besluttes noget  under dette punkt)

 

                          Rene Rasmussen henviste til hans karantæne p.g.a vold  over for en havelejer og

bad bestyrelsen om at henvende sig til hans advokat inden den 25. januar. Han truede bestyrelsen med, at de ville blive indkaldt som vidner.

Det var vigtigt for ham, at alle hørte dette. Herefter blev der så megen råben og skrigen fra det bagerste bord, hvor Rene Rasmussen sad, at det medførte en bortvisning af 6 havelejere, idet de ikke ville følge dirigents opfordring til at sætte sig ned og tie stille. Bestyrelsen er bekendt med navnene.

 

Herefter klappede de tilstedeværende og generalforsamlingen forsatte.

Formanden oplyste at man fra 1. januar 2019 har pligt til at have en brandforsikring for sit kolonihavehus og oplyste om de nye forsikringsmuligheder. Det vil også komme på Kredsens og Venezuelas hjemmeside. Endvidere kan man også få tilbuddet tilsendt på mail fra Anette, og vi tager en stak med til vandåbningen. Det er også opslået i udhængsskabet, men der er selvfølgelig intet til hinder for at man bibeholder den man har. Det vigtigste er man har en forsikring.

 

Vandåbning bliver den lørdag den 30. marts .

 

 

 

 

 

 

Jessi Sørensen                                                                            Jytte Lindenfeldt

Dirigent                                                                                        sekretær

 

 

21.01.2019

 

Brandforsikring

Policen kan læses på Kolonihaveforbundets hjemmeside: www.kolonihave.dk

Haveforeningen Venezuela

 

Generalforsamling lørdag den 19. januar kl. 13 i Remisen

J.V. Martins Plads 3, 8900 Randers C

 

 

Dagsorden

1.                Valg af dirigent

2.                Valg af sekretær

3.                Registrering af fremmødte haver

4.                Nedsættelse af stemmeudvalg

5.                Formandens beretning

6.                Regnskab v/kredskasserer Bitten

7.                Indkomne forslag

8.                Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

                   Ebbe Hagedorn, Jesper Jensen og Jytte Lindenfeldt –

                   modtager genvalg. (Bemærk, at man kun                 

                   er valgbar,  hvis man står på leje- 

                   kontrakten)         

9.                Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

10.              Valg af 2 delegerede til  

                   Kredsrepræsentantskabsmødet

                   mandag den 11. marts 2019

11.              Valg af 6 suppleanter til

                   Kredsrepræsentantskabsmødet

12.              Festudvalgets regnskab

13.              Valg til festudvalget

                   (Man kan kun vælges, hvis man står på kontrakten)

14.              Udpegning af hjælpere til festudvalget

15.              Valg af revisor til festudvalget

16.              Valg af revisorsuppleant til festudvalget

17.              Eventuelt (Bemærk, at der ikke kan besluttes noget

                   under dette punkt)

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


                    


 

Kontortid


Da jeg ikke mere har kontortid i haven i denne sæson, er man mere end velkommen til at ringe på 20275114, eller sende en mail på anc@tradium.dk hvis man har ???? 🤗


Hilsen Annette.

   

Generalforsamling  


Lørdag den 19. januar 2019 kl. 13.00 i Remisen


Dagorden ifølge vedtægterne.

Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen 


     

    

 

   

Husk

Vi må kun køre 15 km/t i haven.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Annette | Svar 24.06.2018 19.31

Tusind tak for roserne Søren, det er udelukkende frivillige kræfter der har udført arbejdet.
Det er bestemt vellykket.
Mvh. Annette

Søren Christensen | Svar 23.06.2018 15.09

Jeg vil "bare sige" TAK - superflot, det nogle af Jer har lavet fra broen hele vejen hen til kiosken. Cykelsti kantet med flotte hvide sten, og 15 km/t skiltet

Gunnar Vitting | Svar 27.07.2015 11.33

Vejsøm o.a.
Der er desværre sket en forsinkelse af ovenstående , men de kommer . Samtidig
kommer der skilt der viser at her er der cykelsti.
V.H. Gunnar Vitting

Gunar Vitting | Svar 25.05.2014 10.51

Ebbe . jeg kan ikke siger noget konkret før vi har modtaget det gyldige refrerat
fra møde , så vi må alle vente. Hilsen Gunnar

Ebbe Vej 5 Have 102 | Svar 23.05.2014 21.06

Hejsa Bestyrelse/Gunnar noget nyt om mødet,-med kommunen i april,- om hovedvejens beskaffenhed,-

ebbe vej 5 have 102 | Svar 08.04.2014 10.33

Det positive er: at drænet /brøndene for vej 4 og 5 virker fantastisk,-det kæmpe hul udfor vej 4 er væk,håber i får et godt møde med kommunen

ebbe vej 5 have 102 | Svar 08.04.2014 10.27

Alletider,s Gunnar,-så er der skred i tingene,-dejligt.
Det undre mig at stykket fra broen/bækken til kiosken er det værste,sådan har det ikke altid været,

ebbe vej 5 have 102 | Svar 07.04.2014 23.19

Kære Helle,-inge,-igen,-igen,-
Det er ikke ligesom nok,- er Vi enig om at kommunen er forpligtigt,-
og de er til for os,- og ikke omvendt
bedste hiolsner Ebbe

Gunnar Vitting 08.04.2014 09.37

Hej Ebbe .
Vi skal til møde med kommunen her i april hvor bl.a. hovedvejen skal drøftes . Der kommer svar nå mødet er overstået . Hilsen Gunnar

ebbe vej 5 have 102 | Svar 06.04.2014 22.47

Hejsa Bestyrelse
Måske skulle det være tid at bede kommunen,-Driften om at vedligeholde hovedvejen,-
bedste hilsner Ebbe

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 14:11

Hej Helle.
Den er så vidt jeg ved indgivet til vurdering, det er på mandag der vurderes.
Så kommer den nok på vores hjemmeside til salg derefter.
Kh Annette/

...
24.10 | 11:31

Hej vil høre om kongevejen nr 28 ? Er blevet sat til salg og blevet vuderet mvh Helle

...
15.09 | 20:53

Hej Kristoffer.
Nej den pågældende haver er ikke til salg.
Det kræver mere held end at vinde eurojackpot at få fat i en have i første række.
Kh Annett

...
13.09 | 23:51

Hej 🙂
Jeg har tidligere sejlet forbi en grund, hvorpå en stor gammel tilgroet træbåd står og forfalder. Jeg ved ikke hvad nr. men er den grund til salg? 🙂

...
Du kan lide denne side