Særlige regler for Venezuela

Særlige regler for Venezuela


Kære kolonist.

Velkommen i haveforeningen. Vi håber du finder dig godt til rette i vores fællesskab. Vi har mange

tilbud til medlemmerne her i kolonien vi kan tilbyde at låne. leje eller bruge.

Men for at passe godt på vores koloni er vi nødt til at have nogle regler. Udover vedtægt, byggereg-

lement og ordensregler får du her et sæt regler som giver dig tilbud om afbenyttelse.

Reglerne er ikke lavet for at genere vores medlemmer – tværtimod - de giver blot nogle anvisninger på ting vi gerne ser overholdt for at vi stadig kan have en dejlig haveforening at virke i. Vi håber

meget at du vil vise forståelse for dem. Er der noget du er i tvivl om, så spørg bestyrelsen.

Endnu engang – velkommen i Fjordens Perle, haveforeningen Venezuela.      

 

                HAVEFORENINGEN   VENEZUELA

                               SÆRLIGE REGLER.   

 

 

1.

Parkering på vejene er ikke tilladt.  Der må kun parkeres et køretøj på egen p.plads, trailere må ikke

langtidsparkeres på p.pladsen. Gæster til beboere i kolonien skal benytte p.plads syd for bålpladsen.

Parkering er forbudt omkring kiosken, gælder dog ikke kioskforpagter. Der henvises til p.plads syd

for bålplads. Kortvarig standsning for køb i kiosken er tilladt.

Knallerter, motorcykler og cykler skal parkeres på de anlagte flisepladser ved bålplads og kiosk.

 

2.

Stærkt lugtende materialer som f.eks. kogødning må ikke tilføres kolonien i perioden 15 april -

15 oktober.

 

3.

Køkkenaffald skal afleveres i lukkede poser i koloniens containere på Kronprinsvejen ud for nr. 4.

Store sække skal tømmes ud i containeren så indholdet fylder mindst muligt.

Containerne må ikke fyldes mere end låget kan lukkes. Papir- og flaskecontainere er placeret på

samme sted. DER MÅ IKKE STILLES NOGET SOM HELST UDENFOR CONTAINERNE.

 

4.

Bålpladsen er åben i sæsonen, udenfor sæsonen er bålpladsen lukket.

På bålpladsen må kun anbringes papir/pap og rent,tørt træ til afbrænding. Træ må ikke være malet

eller imprægneret. Længden på træ må ikke overstige 2 meter.

Metalgenstande afleveres i den røde container på bålpladsen. Tomme dåser afleveres i lukkede

klare sække ved siden af den røde container. Sækkene skal være snørede.

Haveaffald må ikke komme på bålet, det køres længst væk fra bålet til kompostering. Alt andet affald, plastic, polystyren, tagplader af enhver art  og hårde hvidevarer må ikke afleveres på bålpladsen, men skal afleveres på kommunens genbrugsplads på Ørneborgvej.

OVERTRÆDES DISSE REGLER MEDFØRER DET EN BOD PÅ KR. 500.00 TIL OVERTRÆDEREN.

 

5.

Der er indført kortsystem til baderum. Kortet koster kr. 50.00 som engangsbeløb. Herefter optankes    

kortet til bad hos kioskforpagter. Det koster kr. 4 – pr. gang for et bad på 3 minutter. Der kan købes 

ekstra tid hvis det ønskes. Anvisning ved badet.

Toiletter og bad er åbent i kioskens åbningstider. Hvis man ønsker at gøre brug af bad/toiletter uden

for åbningstiden kan man låse sig ind med kortet.

Taber man kortet eller forlægger det er kort og evt. optankede penge tabt.

Toiletter og bad er lukket udenfor sæsonen og kan ikke benyttes.

 

6.

Der kan købes nøgle til trailerplads ved indgangsbroen på Bådevænget. Pris 50 kr pr.nøgle.

 

7.

I tidsrummet fra 15 maj til 15 september må motor- og eldrevne have/arbejdsredskaber ikke bruges

på helligdage samt i tidsrummet fra lørdag kl. 16.00 til mandag morgen.

I forbindelse med nødvendigt byggeri kan der søges dispensation fra ovenstående. Henvendelse til formanden eller et bestyrelsesmedlem senest 3 dage forinden. 

Motor og eldrevne hækklippere må dog anvendes de sidste 2 søndage i juni

Musik må ikke virke støjende på naboer og andre. Evt. udendørs musik skal ophøre senest kl. 22.00

medmindre man har en aftale med naboer og andre der kan føle sig generet af musikken.

Undtaget fra disse bestemmelser er musik på festpladsen og området bag kiosken i forbindelse med

sommer/efterårsfester eller ved private fester når pladsen bag kiosken er udlejet.

 

8.

Hver havelod skal have en postkasse ud mod vejen så man kan modtage haveblad, informationer og

indkaldelser fra haveforeningens bestyrelse. Postkassen kan bestå af en trækasse, rør eller metal-

kasse. Den bør om muligt være vandtæt.

Alle haver skal være forsynet med et havenummer ved indgangen til haven. Nummeret skal holdes

synligt hele tiden.

 

9.

Vanding af have med slange er tilladt i tidsrummet kl. 18.00 til 07.00. Vandingen må kun foretages under opsyn. Badebassiner må max være på 1000 liter. Overskrides denne volumen medfører det en bod på 100 kr. pr. påbegyndt M3. Gælder også ved opfyldning. Regnvandsbassiner er undtaget denne bestemmelse.

Højtryksrenser må benyttes i haven.

 

10.

Alle haver skal have hæk mod vejen. Hækken kan bestå af hækplanter, buske eller rosenbuske. Alle

planter skal dyrkes som hæk og skal have en rimelig højde. Ved plantning af hæk overalt i haven må pil ikke bruges.

 

11.

Hver enkelt havelejer er ansvarlig for at der findes en fungerende stophane i haven. Stophanen skal

være tydeligt markeret så den til enhver tid kan findes ved et uheld med vandet.

 

12.

Indsendte forslag til foreningens generalforsamling skal efter godkendelse hænges op i opslags -

kasse og optages på foreningens hjemmeside så de er synlige for for havelejerne senest 8 dage før

generalforsamlingen.

 

13.

Opbevaring af mindre både o.l. skal ske på egen plads i fjorden eller ophalersted i vintersæsonen.

Der må fra 14 dage efter åbning af kolonien og til 14 dage før lukning for kolonien ikke opbevares

både i haven eller på havens p-plads. Gælder både på indtil 18 fod. En overtrædelse af dette med -

fører en bod på kr. 500.00 til foreningen. 

 

14.

Festpladsen bag kiosken kan lejes mod betaling af kr. 500.00. Betaling for leje skal ske senest dagen før man ønsker at bruge pladsen. Det store telt er med i lejen. Ved ønske om at leje plads og telt skal man henvende sig til det bestyrelsesmedlem der er ansvarlig for udlejning. Festudvalget har altid førsteret til pladsen, dog ikke hvis et medlem har fået godkendelse af dato. Oprydning på/ved festplads foretages af lejer. senest dagen efter benyttelsen. Hvis det ikke sker sørger haveforeningens bestyrelse for oprydning for lejers regning.

 

15.

Uddrag fra haveforeningens kontrakt med Randers kommune (kan ikke ændres på gen.forsamling).

og byggereglement. Det er ikke tilladt at tilføre haverne jord til opfyldning udover det, terrænet sætter sig. Hvis man ønsker forhøjelse af terræn i haven, indsendes ansøgning til bestyrelsen.

SE PKT.13 I BYGGEREGLEMENT.

Undladelse af at ansøge bestyrelsen ved opfyldning vil medføre bod på kr. 500.00 efter 2. påbud om fjernelse af opfyldningsmateriale.

For haver mod fjorden gælder at de skal vedligeholde en evt. kystsikring efter kontraktens bestemmelse (kontrakt med Randers kommune). En evt. kystsikring skal udføres som havnens øvrige brinksikringer med træpæle og som havnens øvrige faskiner.

    

Der må etableres én bådplads mod vandet for haverne med følgende havenumre:

Adelsvejen 2 – 4 – 6 – 8 – 10.

Bådevænget: 28-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-64-66 & 68.

Bådpladsen må kun etableres til joller og mindre både (kanoer- kajakker o.l.)

Større både må ikke etablere bådplads og må ikke fortøjes ved haven. Fremleje af bådplads er ikke tilladt.

 

                            VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLING 2020.

 

 

    

 

 

 


Haveselskabet

Venezuela

 

                                                                                                                Marts 2018

 

 

 

Særlige regler for H/S Venezuela

 

 

1.

Parkering på vejene er ikke tilladt. Parkeringspladser skal så vidt muligt anlægges

langs vejen og må ikke overstige 3x6 meter. Gæster til beboerne i kolonien skal

parkere på parkeringspladsen syd for bålpladsen.

Bortset fra kioskforpagteren må der ikke parkeres ved/omkring kiosk og festplads. Der henvises til parkeringspladsen syd for bålpladsen. Kortvarigt stop for køb i kiosk er tilladt.

Knallerter, motorcykler og cykler skal parkeres på de anlagte flise P-pladser ved kiosk og bålplads.

 

2.

Stærkt lugtende materialer som f.eks. ko gødning må ikke tilføres kolonien i perioden 15. april til 15. oktober.

 

3.

Køkkenaffald skal afleveres i lukkede poser i vores containere på Kronprinsvejen ud for nr. 4. Store sække skal tømmes for lukkede poser så indholdet fylder mindst muligt.

Kun kioskforpagter må komme store klare lukkede sække i containerne. Containerne

må ikke fyldes mere end låget kan lukkes.

Papir- og flaskecontainere er placeret samme sted.

 

På bålpladsen må kun anbringes papir/pap og rent træ til afbrænding. Træet må ikke være malet eller imprægneret eller over 2 meter langt. Ved tvivl spørg vores bålmand. Nummer ses på hjemmesiden.

 

Jern/metalgenstande afleveres i den røde container på bålpladsen.

Tomme dåser kan afleveres i lukkede klare sække ved siden af den røde container til jern.

 

Haveaffald kan afleveres på bålpladsen og skal køres længst væk fra kiosken.

 

Alt andet  affald skal afleveres på kommunens genbrugsplads på Ørneborgvej.

 

Følges disse regler ikke medfører det en bod på 500 kr. til den enkelte havelejer.

 

 

 

 

 

 

4.

Der er indført et kortsystem til baderum. Kortet koster 50 kr. pr. som et engangsbeløb. Herefter optankes det til bad hos formand eller et bestyrelsesmedlem (se hjemmesiden). Det koster 4 kr. pr. gang for at bade i 3 minutter. Toiletter og bad er som minimum åbent i kioskens åbningstider og såfremt man ønsker at gøre brug af bad/toiletter udenfor åbningstiden kan man bruge samme kort til at ”låse” sig ind. Toilet/bad vognen er aflåst i vintersæsonen.

 

5.

I tidsrummet fra 15. maj – 15. september må motor og el-drevne have/arbejdsredskaber ikke bruges på helligdage samt i tidsrummet lørdag kl. 16 til mandag morgen.

Motor- og eldrevne hækklippere må dog anvendes de sidste 2 søndage i juni

I forbindelse med byggeri kan der søges dispensation ved henvendelse til formanden/bestyrelsen.

Musik må ikke virke støjende på naboer og andre. Undtaget er musik på festpladsen og

området bag kiosken i forbindelse med afholdelse af sommerfester o.lign.

 

6.

Hver havelod skal have en postkasse ved vejen, således at man kan modtage haveblad, beskeder og indkaldelser fra haveforeningen. Postkassen kan bestå af en simpel trækasse, rør eller metalkasse. Alle haver skal være forsynet med et synligt havenummer

Ved indgangen til haven.

 

7.

Vanding med slange er kun tilladt i tidsrummet kl. 18.00 – 07.00 og skal være under opsyn. Bade/havebassiner må ikke overstige en volumen på 1000 l. Overskridelser vil

medføre en opkrævning på 100 kr. pr. m3. Dette gælder også ved opfyldning.

Regnvandsbassiner er undtaget.

Det er tilladt at bruge højtryksrenser.

 

8.

Alle haver skal have hæk mod vej. Hækken kan bestå af f.eks. buske eller rosenbuske, blot de dyrkes/formes som en hæk og har en rimelig højde. Ved plantning af hæk må der ikke bruges pil.

 

9.

Hver enkelt havelejer er ansvarlig for, at der umiddelbart indenfor hækken er en stophane der fungerer.

 

10.

Indsendte forslag til haveselskabets generalforsamling skal, efter godkendelse (se øvrige

vedtægter) hænges op i opslagskassen og være opslået på hjemmesiden, så de er synlige for den enkelte havelejer senest 1 uge før generalforsamlingen.

Såfremt et havemedlem er forhindret i at deltage i koloniens generalforsamling har

Ægtefælle/samlever stemmeret ved gyldig fuldmagt.     

 

 

 

 

 

 

11.

Som tyverisikring/opbevaring//vedligeholdelse må både/joller/kano/kajak/vandcykel være

Placeret på egen ophalersted/have hele året, hvis ikke det er til gene for foreningens virke.

Der må fra 14 dage efter åbningen og til 14 dage før lukning af kolonihaven ikke være opbevaring af større både i haverne. Dispensation kan søges, hvis ingen anden udvej findes.

 

 

12.

Festpladsen med Ternen kan lånes mod en betaling på 1000 kr. Betaling foregår

Inden selve dagen for udlejning.

(Heraf går 600 kr. til ekstra tømning af tank, 100 kr. til strøm, 100 kr. til rengørings af

Toiletvogn. Beløbet videregives til vores rengøringsdame, når året er omme.

 

Et bestyrelsesmedlem sørger for administration af udlån og sørger for at lave en kalender,

Hvor der kan ses hvilke dage, der er optaget.

 

Festudvalget har førsteret på udlån til deres aktiviteter.

 

Der må gerne lånes borde og stole af foreningen. Et bestyrelsesmedlem kontaktes

For at låse op til borde og stole.

 

Oprydning af festpladsen foretager medlemmet selv, herunder fjernelse af affald.

 

 

 

Uddrag fra vores kontrakt med Randers havn (kan ikke ændres på generalforsamlingen):

 

Det er ikke tilladt at tilføre haverne jord til opfyldning, ud over det terrænet sætter sig.

Evt. opfyldning skal ske med max. 15-20 cm ad gangen, dog må der under ingen omstændigheder opfyldes således at der opstår dige lignende afgrænsning mod vandet. Spørg bestyrelsen ved tvivl.

 

Kystsikringen skal udføres som havnens øvrige brinksikringer med træpæle og som

havnens øvrige faskin materiel. Det er ikke tilladt at anvende andre materialer til kyst-

sikringen.

 

For haverne Adelsvejen 2-4-6-8-10 & Bådevænget 28-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-64-66-68 må der etableres 1 bådplads pr. have til en jolle eller lignende.

Større både må ikke fortøjes, og fremleje af bådpladser er ikke tilladt.

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

17.07 | 16:02

Hejsa
Hjemmediddn bliver løbende opdateret, men grunden til der ikke er nogle haver til salg herinde er at de bliver solgt lyn hurtigt pt.

...
16.07 | 18:53

Hej.
Jeg står og gerne vil købe en kolonihave, men syntes ikke rigtig der er nogen til salg på hjemmesiden.
Eller opdateres den ikke.???
Vh
Jan Munk

...
03.07 | 04:07

Hejsa
Du skriver på Haveforeningen Venezuela Randers 's side.
Så det kan jeg ikke svare på 😉
Prøv at skriv til Venezuela Skanderborg.

...
02.07 | 21:52

Kan jeg blive skrevet på venteliste hos Venezuela Skanderborg ?

...
Du kan lide denne side