Generalforsamlinger

Generalforsamling d. 7. august 2021

Dagsorden

1. Velkomst

2. Valg af dirigent

3. Registrering af fremmødte haver

4. Valg af referent

5. Nedsættelse af stemmeudvalg

6. Formandens beretning

7. Fremlæggelse af regnskab v/Bitten Kredskasserer

8. Indkomne forslag 

Der er kommet 1 forslag fra Hans Ørsted, og bestyrelsen har forslag til ændringer af særlige regler.   

9. Valg af bestyrelse:

René Rasmussen er på valg

John Kleiner er på valg

Bo er på valg

Vibeke er trådt ud af bestyrelsen og dermed skal der vælges 1 i hendes sted indtil generalforsamling 2022.

Normalt vil det være en suppleant der træder ind, men da vi kun havde 1 suppleant og vedkommende ikke ønskede pladsen alligevel, er der en der skal vælges til pladsen.

10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelse

11. Valg af festudvalg

12. Udpegning af hjælpere til festudvalg

13. Valg af revisor til festudvalg

14. Valg af suppleant til revisor til festudvalg

15. Valg af delegerede til kredsgeneralforsamling

16. Valg af suppleanter til kredsgeneralforsamling

17. Evt.  

 

Referat

1.Velkomst

V/ Formand Helle Østergaard Thorsen

 

2. Valg af dirigent

Bjarne O. Sørensen – generalforsamlingen er lovligt godkendt efter vedtægter.

 

3. Registrering af fremmødte haver

Der er indmødt 55 stemmeberettige haver

 

4. Valg af referent:

Janne Westlund

 

5. Nedsættelse af stemmeudvalg

Dan Jakobsen, Carsten Skovsgaard og Jan Christiansen er valgt.

 

6. Formandens beretning (Bilag 1).

Se formandens vedhæftede beretning. En lidt turbulent start efter nyt valg af bestyrelse og corona.

Dog er den nye bestyrelse kommet godt i gang.

Beretning fra formanden godkendt.

 

7. Fremlæggelse af regnskab v/Bitten Kredskasserer

Underskud er vendt til overskud. Foreningen har p.t et overskud på 42.621,99,-kr.

 

8. Indkomne forslag 

Der er kommet 1 forslag fra Hans Ørsted, og bestyrelsen har forslag til ændringer af særlige regler.   

Hans Ø ”spørger” om tilladelse til at lade græsset gro frit i haven – bestyrelsen afviser forslaget da det strider imod gældende vedtægter.

Forslaget er strid med både forbundsvedtægter, haveforeningens vedtægter samt aftaler med kommunen og kan derfor ikke tages op til afstemning blandt medlemmer.

Der var en del og blandet debat vedrørende emnet – nogle for ”vilde” haver -  andre imod.

Vi afventer nye vedtægter fra forbundet hvor der lempes ifht. biodiversitet/vilde haver.

Betyrelsen har forslag til ændring af gældende regler – de er ikke tidssvarende og nogle tolkes forskelligt.

Punkt 1:

Parkering på vejene er ikke tilladt. Der må kun parkeres 1 køretøj på egen p.plads, trailere må ikke langtidsparkeres på p.pladsen. Gæster til beboere i kolonien skal benytte p.plads syd for bålpladsen. Parkering forbudt omkring kiosken, gælder dog ikke kioskforpagter. Der henvises til p.plads syd for bålpladsen. Kortvarig standsning for køb i kiosken er tilladt. Knallerter, motorcykler og cykler skal parkeres på de dertil anlagte flisepladser ved bålplads og kiosk.

Ændres til: Parkering på vejene er ikke tilladt. Der henvises til p-plads i egen have. Trailere må parkeres i egen have.

Alle P-pladser fra trailerplads mod kiosken er fortrinsvis KUN til gæsteparkering. Havelejere opfordres til at have p-plads i egen have.

Parkering omkring kiosken er forbudt. Gælder dog ikke kioskforpagter. Kortvarig standsning for køb i kiosk er tilladt. Knallerter, motorcykler og cykler skal parkeres på de dertil anlagte flisepladser ved den tidligere bålplads omkring kiosk.

Begrundelse: Mange havelejere har i dag 2 biler, flere og flere har trailer da vi selv skal bortskaffe affald og der er i forvejen mangel på p-pladser i kolonien.

 

Ændring ved punkt 1 angående parkering/p-pladser – vedtaget ved afstemning

 

Punkt 6. Trailerplads.

Der kan købes nøgle til trailerplads ved indgangsbroen på Bådevænget. Pris 50 kr. pr. nøgle.

Ændres til: Det er muligt for have lejere at leje en bådtrailer plads af foreningen, såfremt der er ledige pladser. Der oprettes venteliste.  Max 1 trailer pr. have lejer, dog kan der lejes 2 i en periode hvis der er ledige pladser. Og dette kun indtil venteliste opstår.

Der er 12 pladser i alt.

Pris kr. 200 pr. år. Depositum for nøgle 50 kr. Nøglen ombyttes 1 gang årligt sammen med betaling for kommende sæson.

Første udlejning foregår sådan at de tidligere trailerplads lejere kommer og afleverer deres nøgle og får tildelt en plads, og dette i et oplyst givent tidspunkt til formand eller bestyrelsesmedlem. (Tidspunkt udmeldes efter generalforsamlingen).

Efter dette vil der udlejes efter først til mølle princip og efter venteliste.

 

Begrundelse: Der skal være mulighed for at foreningen har penge til vedligeholdelse af pladsen. Begrundelse for fordelingsmode. Foreningen har ikke overblik over hvem der tidligere har haft trailerplads, og derfor er det svært at holde styr på.

Ændring af punkt 6 vedrørende bådtrailerplads – vedtaget ved afstemning

 

Punkt 10: Alle have skal have hæk mod vejen. Hækken kan bestå af hækplanter, buske, rosenbuske, Alle planter skal dyrkes som hæk og have en rimelig højde. Ved plantning af hæk overalt i haven må pil ikke bruges.

Ændres til: Alle haver skal have hæk mod vej. Parkeringsplads skal være afgrænset fra haven i form af hegn/levende hegn. Hæk/hegn mod vej må max. være 1.80 cm. Hækken skal være klippet 2 gange årligt, 1/7 og 1/10. Ved plantning af hæk overalt i haven er pil ikke tilladt.

Ændring af punkt 10 vedrørende hæk mod vejen – vedtaget ved afstemning.

 

Punkt 11: Hver enkelt have lejer er ansvarlig for at der findes en fungerende stophane i haven. Stophanen skal være tydelig markeret, så den til enhver tid kan findes ved uheld med vand.

Ændres til: Eksisterende stophaner skal vedligeholdes. Stophanen skal være synlig i tilfælde af uheld med vandet.

Ændring af punkt 11 vedrørende stophane i haven – vedtaget ved afstemning.

(Bestyrelsen er til punkt 11 i gang med at indhente tilbud til etablering af nye stophaner – kommende punkt på næste generalforsamling).

Nye punkter til særlige regler:

 

12.   Det er enhver have lejers forpligtelse at have et synligt have nummer. 

Der er indkøbt særlige numre til formålet og disse SKAL bruges af hensyn til ensartethed.  

Synligt nummer ved hver have således at det er tydeligt for udefrakommende at finde haven – eksempelvis ved beredskab, ambulance m.m.

Vedtaget.

 

13. Aflevering af Tro og loveerklæring vedr. lovpligtig brandforsikring:

Sker dette ikke automatisk fra have lejers side senest 1 måned efter overtagelse af have, koster det 300 kr. som afregnes over næste haveleje. 

Vedtaget.

14. Udsendelse af breve fra bestyrelsen vedr. manglende overholdelse af regler og øvrig information/korrespondance foregår så vidt muligt via mail adresse. 

De der ikke har en mailadresse kan få afsendt pr. brev, dog mod gebyr som fastsættes efter Post Nords regler.

Begrundelse: For at spare foreningen for de rigtig mange penge der bruges til porto årligt. 

Vedtaget

 

15. Forslag til stigning af haveleje.

Bestyrelsen foreslår at have lejen stiger med 50 kr. pr. måned pr. havelod. 

Begrundelse: Stigende udgifter til vedligeholdelse og fællesomkostninger, hvis vi ønsker at holde den standard vi har. Vi mangler penge til uforudsete udgifter da vores indtægter kun dækker driften af foreningen.

 

Stigning af haveleje – grundet stigende udgifter til vedligeholdelse og fællesomkostninger.

Der efterspørges et budget for den haveleje-stigning der foreslås fra bestyrelsen.

Vedtaget ved afstemning (stemmeseddel) – 42 for og 12 imod.

 

9. Valg af bestyrelse:

René Rasmussen er på valg

John Kleiner er på valg

Bo Vitting er på valg

Vibeke er trådt ud af bestyrelsen og dermed skal der vælges 1 i hendes sted indtil generalforsamling 2022.

Normalt vil det være en suppleant der træder ind, men da vi kun havde 1 suppleant og vedkommende ikke ønskede pladsen alligevel, er der en der skal vælges til pladsen.

Til den kommende bestyrelse blev Bo Vitting valg med 34 stemmer

John Kleiner med 39 stemmer

Janne Westlund med 41 stemmer

Lene Jacobsen med 34 stemmer

Povl Møller (24 stemmer) og Rene Rasmussen (23 stemmer) blev valgt som suppleanter.

10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelse

11. Valg af festudvalg

Punkt 11, 12, 13 og 14 er udsat til generalforsamlingen som afholdes i februar.

12. Udpegning af hjælpere til festudvalg

13. Valg af revisor til festudvalg

14. Valg af suppleant til revisor til festudvalg

 

15. Valg af delegerede til kredsgeneralforsamling

Der er kredsgeneralforsamling den 28/8 – der skal vælges 11 deltagere fra Venezuela.

Carsten Skovsgaard, Jens Martin Jensen, Jan Christiansen, Richard Bay Jensen foruden bestyrelsen

 

16. Valg af suppleanter til kredsgeneralforsamling

Lisbeth Nielsen, Mia Breinholm og Ivan Hansen er valgt.

 

17. Evt. 

1.a: Kathe Holmegaard påtaler gener fra det ved siden af liggende byggemarked Bygma. Hun klager over rystelser og gener for kørsel fra Bygma. Hun hører gerne fra andre haveejere der har lignende problemer. (Kronprinsvej 24).

1.b: Niels spørger hvorfor varmepumpen ved kiosken er pillet ned. Rene forklarer at den i forbindelse med renovering af kiosk blev pillet ned og at den ikke er kommet op da den er forholdsvis dyr at have tændt (strøm). Evt. brugerbetaling hvis den skal op og være i gang blev foreslået.

1.c: Der efterspørges at Ternen kan tages i brug igen – der skal evt. iværksættes et fælles regelsæt for at benytte Ternen, samt evt. aftales hvem der har nøgler til stedet – rengøring m.m.

 

 

Bilag 1 – Formandens beretning.

 

Velkommen til en efterhånden længe ventet generalforsamling i 2021. 

Allerførst lige lidt praktisk.. 

Rygning foregår udenfor. 

Er alle registreret ved indgangen og fået udleveret en kuvert med stemmesedler? 

Foreningen giver som sædvanlig 1 øl eller sodavand, og resten kan købes i baren for 10 kr. Pr. Stk. 

Der kommer kaffe på bordet ved køkkenet i pausen. 

Vi holder en pause Ca. Halvvejs hvor der vil være franskbrød med ost og rullepølse. 

Så synes jeg vi skal holde 1 minuts stilhed og mindes dem vi har mistet siden sidst……. 

Ære være deres minde.

 

Beretning: 

Det har været en lidt turbulent periode i Venezuela. 

Jeg satte den tidligere bestyrelse i mistillid, det gav som forventet lidt efterdønninger, og grundet corona og medfølgende restriktioner  havde vi ikke mulighed for at afholde en rigtig generalforsamling. 

Vi måtte i stedet afholde en digital generalforsamling, for at få valgt en ny bestyrelse. 

Trods dette nye islet var stemmeprocenten ganske fornuftig og vi fik igen en bestyrelse i foreningen. 

Nogle medlemmer havde ikke helt samme måde at læse corona restriktioner som jeg, og da jeg meddelte at vi ikke ville åbne op for vores fællesareal ved kiosken og toiletbygning sidste år, gav det  lidt utilfredshed. Andre medlemmer tilkendegav at de synes jeg gjorde det helt rigtige.

Det er ikke altid nemt at gøre alle tilfredse, men jeg kan fortælle at jeg forinden min beslutning om lukning af fællesarealer, både talte med Kredsformanden, Inger fra Romaltparken og Mariann fra Bjergbyparken som i mine øjne er to sammenlignelige foreninger med Venezuela, både i størrelse og faciliteter i den sammenhæng. 

Der var i den periode en del negativ skriveri på facebook, og dette af mange der ikke engang er medlem i foreningen. Facebook er efter min mening et godt redskab til kommunikation, men ikke til brok og negativitet. Det er foreningen og vi medlemmer ikke tjent med.  Flere medlemmer tilkendegav de synes det var træls at se de negative kommentarer hver gang de var på facebook, og derfor besluttede jeg mig for at oprette en facebook gruppe KUN for medlemmer og til information,  hvilket viste sig at være en god ide. Det negative stilnede lige så stille  af og vi kunne som forening og medlemmer begynde at kigge videre. 

I vil kunne se på vores regnskab i dag at det ikke er så pænt som vi kunne ønske. Vi har lidt efterslæb i form af kvitteringer der skulle have været med i regnskabet sidste år med fra den tidligere bestyrelse og alene udsendelse af breve og porto til 3 generalforsamlinger  samme år ses også. Det er en rigtig dyr post for foreningen at udsende breve pr. post og derfor har vi  forslag med til at gøre noget ved det til fremtiden.

Vi har større og større fællesudgifter og mindre til vedligeholdelse og uforudsete udgifter. Derfor er vi også  nødt til at foreslå en lejeforhøjelse. Men det kommer vi til senere.. 

Velkommen til en efterhånden længe ventet generalforsamling i 2021.

 

 

 

 

Referat fra 

Ekstraordinær generalforsamling d. 29. februar 2020
 
Der var 74 deltagere.
 
Der blev stillet et mistillidsvotum til bestyrelsen. 
58 stemte ja, 14 stemte nej og 2 stemte blankt.
 
Helle Thorsen blev genvalgt som formand uden afstemning.
 
Der indkaldes derfor til endnu en ekstraordinær generalforsamling.
 
Søndag 22. marts 2020 kl. 12.00
 

Valg af bestyrelse

Digital afstemning 20. juni 2020

59 stemmeberettiget var tilmeldt. 

51 medlemmer har afgivet deres stemme i går og dag. 

27 digitalt 

24 på brevstemme i min have. 

Annemette Nørby Ries har været til stede og deltaget i at indtaste brevstemmerne.

 

Jesper Rehder Jensen 41 stemmer 

Vibeke Dalsgaard  36 stemmer

Bjarne Sørensen 27 stemmer

Bo Vitting 25 stemmer 

Rene Rasmussen 23 stemmer

John Kleiner 18 stemmer

Neller Nylander Andersen 16 stemmer

 

De 3 med fleste stemmer er valgt indtil generalforsamling 2022

Og de 3 med mindst stemmer er valgt indtil generalforsamling 2021. 

 

Neller Nylander Andersen er suppleant. 

 

 

21. juni 2020

 

Generalforsamling  H/F Venezuela 11. januar 2020

i Remisen, J.V. Martinsplads 3, 8900 Randers c

 

Dagsorden:

 

1.  Velkomst

 

2.   Valg af dirigent

Ebbe Hagedorn

 

3.   Valg af referent

Vibeke Dalsgård

 

4.   Nedsættelse af stemmeudvalg

Lasse Riis, Sveske og Jan        

 

5.   Formandens beretning

Annette redegjorde for, hvorfor hun ikke stiller op som formand igen. Det er meget tidskrævende at være formand, og det stiller store krav til helbredet. Samtidigt med har det også været dejligt med så mange engagerede havemedlemmer og en god stemning i det hele taget.

Fællesarbejdet har været godt og hun sagde tak til alle, der har deltaget. Dog synes hun, at det er for dårligt, at der er mange, der aldrig viser sig. Festudvalget er gået godt.

Det er dyrt at vedligeholde vejene, men det er en stor hjælp, at Paul (Verdo) har sørget for, at der er kommet en traktor i haven.

Der er blevet lavet en vej bagom mellem Baronessevejen og Kongevejen. Det har Thomas på Baronessevejen sørget for.

Jesper har gjort et stort stykke arbejde med at sørge for, at vejene har været i orden.

Haverne har været pænt vedligeholdt i år – der blev uddelt 7 præmier.

Hun kom også med en opfordring til at holde øje med, hvad der kommer i postkassen.

Hvis man skal have fyldt jord på i sin have, skal man have kontaktet bestyrelsen inden, man går i gang.

Det er gået godt med salg af haver.

Hun ville også gerne sige tak til Vu og hans familie.

Endelig sluttede hun af med at sige, at der det meste af tiden har været et godt samarbejde i bestyrelsen, og at det er en både spændende og utaknemmelig opgave at være i bestyrelsen.

 

 

6.   Fremlæggelse af regnskab, haveforening

Kredskasseren fremlagde regnskabet. Der er et stort underskud i år, og det skyldes først og fremmest udgifter i forbindelse med vand. Der har været indbetalt store a conto beløb i 2019, fordi der i 2018 blev indbetalt alt for lidt.

Regnskabet blev godkendt. (Det skal vedtages på generalforsamlingen i Kredsen.)

 

      Fremlæggelse af regnskab, festudvalg (bestyrelsen)

Annette fremlagde regnskabet, og det blev vedtaget.

 

7.   Indkomne forslag

Begge forslag blev enstemmigt vedtaget.

 

8.   Pause med kaffe og brød

 

9.   Valg af formand  

(Annette modtager ikke genvalg.)

Helle Thorsen

 

10.  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:

       (På valg er Paul Ditlefsen, Frank Petersen og

       Åse Jensen.

       Paul & Frank modtager genvalg.

       Åse Jensen modtager ikke genvalg.)

Paul Ditlefsen, Bo Vitting og Gitte Nørgård.

 

11.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Frank Petersen og Renè Rasmussen

 

12.  Valg af 2 delegerede til kredsrepræsentantsskabsmøde 21. marts 2020

Lasse Riis og Martin

 

13.  Valg af 6 suppleanter til kredsrepræsentantsskabsmøde i marts

Jakob, Vibeke, Frits, Carsten og Bjarne

 

14.  Valg til festudvalg

Annette, Åse, Leif, Inge, Jan, Neller og Jessi

 

 

15.  Udpegning af hjælpere til festudvalg

René, Lasse og Karsten

 

16.  Valg af revisor til festudvalg

Vibeke Dalsgård

 

17.  Valg af revisorsuppleant til festudvalg

Heidi Kristensen

 

18.  

 

 

 

Dagsorden

1. Velkomst

2. Valg af dirigent

3. Registrering af fremmødte haver

4. Valg af referent

5. Nedsættelse af stemmeudvalg

6. Formandens beretning

7. Fremlæggelse af regnskab v/Bitten Kredskasserer

8. Indkomne forslag 

Der er kommet 1 forslag fra Hans Ørsted, og bestyrelsen har forslag til ændringer af særlige regler.   

9. Valg af bestyrelse:

René Rasmussen er på valg

John Kleiner er på valg

Bo er på valg

Vibeke er trådt ud af bestyrelsen og dermed skal der vælges 1 i hendes sted indtil generalforsamling 2022.

Normalt vil det være en suppleant der træder ind, men da vi kun havde 1 suppleant og vedkommende ikke ønskede pladsen alligevel, er der en der skal vælges til pladsen.

10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelse

11. Valg af festudvalg

12. Udpegning af hjælpere til festudvalg

13. Valg af revisor til festudvalg

14. Valg af suppleant til revisor til festudvalg

15. Valg af delegerede til kredsgeneralforsamling

16. Valg af suppleanter til kredsgeneralforsamling

17. Evt. 

 

 

 

 

 

 

Referat

1.Velkomst

V/ Formand Helle Østergaard Thorsen

 

2. Valg af dirigent

Bjarne O. Sørensen – generalforsamlingen er lovligt godkendt efter vedtægter.

 

3. Registrering af fremmødte haver

Der er indmødt 55 stemmeberettige haver

 

4. Valg af referent:

Janne Westlund

 

5. Nedsættelse af stemmeudvalg

Dan Jakobsen, Carsten Skovsgaard og Jan Christiansen er valgt.

 

6. Formandens beretning (Bilag 1).

Se formandens vedhæftede beretning. En lidt turbulent start efter nyt valg af bestyrelse og corona.

Dog er den nye bestyrelse kommet godt i gang.

Beretning fra formanden godkendt.

 

7. Fremlæggelse af regnskab v/Bitten Kredskasserer

Underskud er vendt til overskud. Foreningen har p.t et overskud på 42.621,99,-kr.

 

8. Indkomne forslag 

Der er kommet 1 forslag fra Hans Ørsted, og bestyrelsen har forslag til ændringer af særlige regler.   

Hans Ø ”spørger” om tilladelse til at lade græsset gro frit i haven – bestyrelsen afviser forslaget da det strider imod gældende vedtægter.

Forslaget er strid med både forbundsvedtægter, haveforeningens vedtægter samt aftaler med kommunen og kan derfor ikke tages op til afstemning blandt medlemmer.

Der var en del og blandet debat vedrørende emnet – nogle for ”vilde” haver -  andre imod.

Vi afventer nye vedtægter fra forbundet hvor der lempes ifht. biodiversitet/vilde haver.

Betyrelsen har forslag til ændring af gældende regler – de er ikke tidssvarende og nogle tolkes forskelligt.

Punkt 1:

Parkering på vejene er ikke tilladt. Der må kun parkeres 1 køretøj på egen p.plads, trailere må ikke langtidsparkeres på p.pladsen. Gæster til beboere i kolonien skal benytte p.plads syd for bålpladsen. Parkering forbudt omkring kiosken, gælder dog ikke kioskforpagter. Der henvises til p.plads syd for bålpladsen. Kortvarig standsning for køb i kiosken er tilladt. Knallerter, motorcykler og cykler skal parkeres på de dertil anlagte flisepladser ved bålplads og kiosk.

Ændres til: Parkering på vejene er ikke tilladt. Der henvises til p-plads i egen have. Trailere må parkeres i egen have.

Alle P-pladser fra trailerplads mod kiosken er fortrinsvis KUN til gæsteparkering. Havelejere opfordres til at have p-plads i egen have.

Parkering omkring kiosken er forbudt. Gælder dog ikke kioskforpagter. Kortvarig standsning for køb i kiosk er tilladt. Knallerter, motorcykler og cykler skal parkeres på de dertil anlagte flisepladser ved den tidligere bålplads omkring kiosk.

Begrundelse: Mange havelejere har i dag 2 biler, flere og flere har trailer da vi selv skal bortskaffe affald og der er i forvejen mangel på p-pladser i kolonien.

 

Ændring ved punkt 1 angående parkering/p-pladser – vedtaget ved afstemning

 

Punkt 6. Trailerplads.

Der kan købes nøgle til trailerplads ved indgangsbroen på Bådevænget. Pris 50 kr. pr. nøgle.

Ændres til: Det er muligt for have lejere at leje en bådtrailer plads af foreningen, såfremt der er ledige pladser. Der oprettes venteliste.  Max 1 trailer pr. have lejer, dog kan der lejes 2 i en periode hvis der er ledige pladser. Og dette kun indtil venteliste opstår.

Der er 12 pladser i alt.

Pris kr. 200 pr. år. Depositum for nøgle 50 kr. Nøglen ombyttes 1 gang årligt sammen med betaling for kommende sæson.

Første udlejning foregår sådan at de tidligere trailerplads lejere kommer og afleverer deres nøgle og får tildelt en plads, og dette i et oplyst givent tidspunkt til formand eller bestyrelsesmedlem. (Tidspunkt udmeldes efter generalforsamlingen).

Efter dette vil der udlejes efter først til mølle princip og efter venteliste.

 

Begrundelse: Der skal være mulighed for at foreningen har penge til vedligeholdelse af pladsen. Begrundelse for fordelingsmode. Foreningen har ikke overblik over hvem der tidligere har haft trailerplads, og derfor er det svært at holde styr på.

Ændring af punkt 6 vedrørende bådtrailerplads – vedtaget ved afstemning

 

Punkt 10: Alle have skal have hæk mod vejen. Hækken kan bestå af hækplanter, buske, rosenbuske, Alle planter skal dyrkes som hæk og have en rimelig højde. Ved plantning af hæk overalt i haven må pil ikke bruges.

Ændres til: Alle haver skal have hæk mod vej. Parkeringsplads skal være afgrænset fra haven i form af hegn/levende hegn. Hæk/hegn mod vej må max. være 1.80 cm. Hækken skal være klippet 2 gange årligt, 1/7 og 1/10. Ved plantning af hæk overalt i haven er pil ikke tilladt.

Ændring af punkt 10 vedrørende hæk mod vejen – vedtaget ved afstemning.

 

Punkt 11: Hver enkelt have lejer er ansvarlig for at der findes en fungerende stophane i haven. Stophanen skal være tydelig markeret, så den til enhver tid kan findes ved uheld med vand.

Ændres til: Eksisterende stophaner skal vedligeholdes. Stophanen skal være synlig i tilfælde af uheld med vandet.

Ændring af punkt 11 vedrørende stophane i haven – vedtaget ved afstemning.

(Bestyrelsen er til punkt 11 i gang med at indhente tilbud til etablering af nye stophaner – kommende punkt på næste generalforsamling).

Nye punkter til særlige regler:

 

12.   Det er enhver have lejers forpligtelse at have et synligt have nummer. 

Der er indkøbt særlige numre til formålet og disse SKAL bruges af hensyn til ensartethed. 

 

 

Synligt nummer ved hver have således at det er tydeligt for udefrakommende at finde haven – eksempelvis ved beredskab, ambulance m.m.

Vedtaget.

 

13. Aflevering af Tro og loveerklæring vedr. lovpligtig brandforsikring:

Sker dette ikke automatisk fra have lejers side senest 1 måned efter overtagelse af have, koster det 300 kr. som afregnes over næste haveleje. 

Vedtaget.

14. Udsendelse af breve fra bestyrelsen vedr. manglende overholdelse af regler og øvrig information/korrespondance foregår så vidt muligt via mail adresse. 

De der ikke har en mailadresse kan få afsendt pr. brev, dog mod gebyr som fastsættes efter Post Nords regler.

Begrundelse: For at spare foreningen for de rigtig mange penge der bruges til porto årligt. 

Vedtaget

 

15. Forslag til stigning af haveleje.

Bestyrelsen foreslår at have lejen stiger med 50 kr. pr. måned pr. havelod. 

Begrundelse: Stigende udgifter til vedligeholdelse og fællesomkostninger, hvis vi ønsker at holde den standard vi har. Vi mangler penge til uforudsete udgifter da vores indtægter kun dækker driften af foreningen.

 

Stigning af haveleje – grundet stigende udgifter til vedligeholdelse og fællesomkostninger.

Der efterspørges et budget for den haveleje-stigning der foreslås fra bestyrelsen.

Vedtaget ved afstemning (stemmeseddel) – 42 for og 12 imod.

 

9. Valg af bestyrelse:

René Rasmussen er på valg

John Kleiner er på valg

Bo Vitting er på valg

Vibeke er trådt ud af bestyrelsen og dermed skal der vælges 1 i hendes sted indtil generalforsamling 2022.

Normalt vil det være en suppleant der træder ind, men da vi kun havde 1 suppleant og vedkommende ikke ønskede pladsen alligevel, er der en der skal vælges til pladsen.

Til den kommende bestyrelse blev Bo Vitting valg med 34 stemmer

John Kleiner med 39 stemmer

Janne Westlund med 41 stemmer

Lene Jacobsen med 34 stemmer

Povl Møller (24 stemmer) og Rene Rasmussen (23 stemmer) blev valgt som suppleanter.

10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelse

11. Valg af festudvalg

Punkt 11, 12, 13 og 14 er udsat til generalforsamlingen som afholdes i februar.

12. Udpegning af hjælpere til festudvalg

13. Valg af revisor til festudvalg

14. Valg af suppleant til revisor til festudvalg

 

15. Valg af delegerede til kredsgeneralforsamling

Der er kredsgeneralforsamling den 28/8 – der skal vælges 11 deltagere fra Venezuela.

Carsten Skovsgaard, Jens Martin Jensen, Jan Christiansen, Richard Bay Jensen foruden bestyrelsen

 

16. Valg af suppleanter til kredsgeneralforsamling

Lisbeth Nielsen, Mia Breinholm og Ivan Hansen er valgt.

 

17. Evt. 

1.a: Kathe Holmegaard påtaler gener fra det ved siden af liggende byggemarked Bygma. Hun klager over rystelser og gener for kørsel fra Bygma. Hun hører gerne fra andre haveejere der har lignende problemer. (Kronprinsvej 24).

1.b: Niels spørger hvorfor varmepumpen ved kiosken er pillet ned. Rene forklarer at den i forbindelse med renovering af kiosk blev pillet ned og at den ikke er kommet op da den er forholdsvis dyr at have tændt (strøm). Evt. brugerbetaling hvis den skal op og være i gang blev foreslået.

1.c: Der efterspørges at Ternen kan tages i brug igen – der skal evt. iværksættes et fælles regelsæt for at benytte Ternen, samt evt. aftales hvem der har nøgler til stedet – rengøring m.m.

 

 

Bilag 1 – Formandens beretning.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

01.10 | 00:23

Hej, jeg ved det er sidst på sæsonen, men skulle der være nogle haver til salg eller komme i løbet af vinteren, så er jeg interesseret i at få besked.
20440607

...
26.07 | 07:17

Hej Kirstine

Det er ingen haver til salg pt.
Mvh. Helle

...
25.07 | 19:17

Hej. Er der nogle koloni haver til salg pt ?
Mvh kristine

...
14.07 | 00:29

Hejsa er det mulig at leje en kolonihave en måned
Eller minimum 14 dage mail mig må gerne være med strøm men ikke et krav
Basarm_mc@outlook.dk

...
Du kan lide denne side